Sign In
 [New User? Sign Up]
Mobile Version

Norway - Stavanger, Data Engineer - Sperry Drilling - Surface Data Logging

Halliburton


Location:
Stavanger
Date:
09/20/2017
2017-09-202017-10-19
 •  
 • Save Ad
 • Email Friend
 • Print

Job Details

Norway - Stavanger, Data Engineer - Sperry Drilling - Surface Data Logging

Norway - Stavanger, Data Engineer - Sperry Drilling - Surface Data Logging

Date: Sep 13, 2017

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Halliburton er blant pionerene innen sanntidsoperasjoner og har deltatt i utviklingen av norsk sokkel siden første letebrønn i 1966.

På grunn av økende arbeidsmengde søker vi etter Data Ingeniør. Stillingen vil være en del av en dynamisk og fleksibel gruppe. Du vil arbeide tett med kunder enten på kundens kontor eller på et av Halliburtons Real Time senter.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil være en del av et dedikert onshore team på skift rotasjon som overvåker brønnoperasjoner ved offshore installasjoner. Hovedoppgavene er:

 • Brønnkontroll og tolkning av brønndata
 • Proaktiv planlegging og rapportering til boreleder og subsurface team
 • Daglig samhandlng og rapportering til onshore og offshore operasjons team
 • Beregninger og anbefalinger for optimal operasjon
 • Poretrykksevaluering

 

Kvalifikasjoner:

 • Kandidater med Master (MSc) eller Bachelor (BSc) i petroleumsteknologi, geologi, naturvitenskap eller andre relevante felt foretrekkes
 • Erfaring som Data Ingeniør eller relaterte stillinger
 • Kandidater med offshore erfaring foretrekkes
 • Kunnskap om gassekstraksjons systemer er en fordel
 • Grundig kunnskap om nettverksløsninger og programvare som brukes under brønnoperasjoner
 • Flytende i engelsk og fortrinnsvis også innenfor et skandinavisk språk

 

Personlige egenskaper:

Kandiater med et sterkt team fokus som viser gode kommunikasjons ferdigheter foretrekkes. Brønnkontroll er et stort ansvar som krever klar og konsis kontakt med alle innvolverte parter både offshore og onshore. Du må være strukturert og godt organisert. Arbeidsmijøet er komplekst og hektisk der man kanske ikke alltid selv finner svarene, men må finne løsninger i teamet.

 

Fremtidens model for brønnoperasjoner krever i større grad fjernstyring fra landbaserte senter. Av den grunn vil kandiater som er basert i Stavangerområdet eller kandidater som viser forpliktelse til å flytte være foretrukket.

Korte offshore oppdrag må forventes.

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger 
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Arbeidssted:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product service Line:

Sperry Drilling

100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Njål Miljeteig +47 51 83 86 91

Rekrutterer: Anders Hanasand +47 51 83 74 84

 

Søknadsfrist: 27.09.2017

 

 

English version:

 

Norway – Stavanger, Data Engineers – Sperry Drilling – Surface Data Logging

 

Halliburton is one of the pioneers within real time operations and have participated in the development of the Norwegian continental shelf since the first test well in 1966. 

In order to accommodate the increasing workload we are looking for Data Engineers in our Surface Data Logging department. You will be a part of a dynamic and flexible work group. You will work closely with the customer either at the customer`s office or at Halliburton’s Real-Time center.

 

Job description:

You will be part of a dedicated onshore team working on a shift rotation, monitoring well conditions at offshore installations. The main tasks are:

 • Well control and interpretation of drilling data
 • Proactive planning and reporting to drilling supervisor and subsurface team
 • Daily interaction and reporting to onshore and offshore operations team
 • Calculations and recommendations for optimal operation
 • Pore pressure/fracture evaluation

   

Qualifications:

 • Preferably Master (MSc) or Bachelor degree (BSc) in Petroleum Engineering, Geology, Science or other relevant fields.
 • Experience as Data Engineer or other related positions
 • Candidates with offshore experience are preferred
 • Knowledge of gas extraction systems is an advantage
 • In-depth knowledge of network solutions and drilling software.
 • Fluency in English and also preferably a Scandinavian language

 

Personal qualities

Team oriented candidates that exhibit good communication skills will be preferred. Well control is a big responsibility and the job relies on clear and concise contact with all parties involved in the well operation both onshore and offshore. You need to work structured and organized. The work environment is complex and hectic where you might not find answers by yourself but rather within the team

 

In line with future development in the industry around remote delivery models, candidates based in Stavanger area or with commitment to relocate are preferred. 

Short offshore assignments should be expected by all candidates.

 

We offer: 

 • Competitive pension- and insurance scheme
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

 

Location:

 

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product service Line:

Sperry Drilling

100% position

 

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Njål Miljeteig +47 51 83 86 91

Recruiter: Anders Hanasand +47 51 83 74 84

 

Deadline: 27th September 2017

 


Job Segment: Database, Testing, Technology

Back to search results
Powered By

Featured Jobs

 • © Adicio Inc.